Menu
Badania społeczne

Badania ewaluacyjne

Cele badań ewaluacyjnych:

  • Diagnoza sytuacji, w którą się ingeruje zarówno przed, w trakcie, jak i po wprowadzeniu projektu zmiany (np. wprowadzenie nowej linii technologicznej).
  • Obserwacja wprowadzanej zmiany i pomocy w realizacji programu (wprowadzanie korekt, zmian).
  • Diagnoza sukcesów i niepowodzeń.
  • Poznanie efektów programu w jego wielu wymiarach; ocena efektywności, jakości i in. w organizacji, programie, firmie.

Podstawowe pytania ewaluacyjne:

  • Czy osiągnięto zakładane cele na poziomie produktów, rezultatów lub oddziaływania (skuteczność)?
  • Czy zaangażowane zasoby były właściwe w porównaniu z tym, co osiągnięto (efektywność)?
  • Czy cele projektu były zgodne z potrzebami firmami (trafność)?
  • Czy wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na rozwiązanie problemów firmy (użyteczność)?
  • Czy efekty wprowadzonej zmiany będą trwały po zakończeniu finansowania projektu (trwałość)?