Menu
Badania rynkowe

Badania pracowników

Mogą obejmować różne obszary, od badania poziomu identyfikacji z firmą, oceny jakości pracy pracowników, poziom kompetencji (twardych i miękkich), potrzeby szkoleniowe pracowników po ocenę zmian jakości pracy pod wpływem prowadzonych działań naprawczych (np. badanie efektów szkoleniowych lub zmian organizacyjnych).

Cele badania poziomu identyfikacji z firmą:

  • Wskazanie obszarów, wymagających usprawnienia pracy firmy.
  • Podniesienie poziomu zaangażowania pracowników firmy.
  • Możliwość wskazania źródeł konfliktów w firmie i sposobów zaradzenia im.
  • Badanie pracowników wzmacnia poczucie przynależności do firmy i identyfikację z nią.

Badania pozwalają odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • Jaki jest poziom lojalności wobec firmy (poziom utożsamiania się z firmą, gotowość do wysiłku na rzecz firmy, motywacja do pracy)?
  • Jaki jest poziom zaangażowania pracowników (innowacyjność, pomysłowość, wkład w tworzenie dobrej atmosfery w miejscu pracy, umiejętność efektywnego wykonywania powierzonych czynności)?
  • Jakie są potrzeby pracowników i poziom ich zaspokojenia?
  • Jakie są relacje pracowników z kolegami i pracownikami (jakie są źródła konfliktów, jak te są rozwiązywane)?
  • Jak oceniany jest sposób organizacji pracy i styl zarządzania? Czy komunikacja wewnątrz firmy jest efektywna?