Menu
Metodologia

Metody badań

Kryterium porównania

Porównanie metod jakościowych i ilościowych

Metody ilościowe

Metody jakościowe

rodzaj pytań

Odpowiadają na pytanie „ile”

„co”, „jak”, „dlaczego”

podejście badawcze

dążenie do uzyskania obiektywnych danych

podejście rozumiejące (poszukiwanie wyjaśnień pogłębionych, subiektywnych)

dobór próby

losowy, kwotowy

celowy

wielkość próby

próby większe (200-1000 osób)

mniejsze próby (20-50 osób)

wpływ badacza na przebieg badania

mniejszy

większy

możliwości uogólniania wniosków na populację

tak

nie

narzędzia badawcze

wysoce standaryzowane (identyczne dla wszystkich badanych)

mniej standaryzowane, bardziej swobodne

metody analizy

statystyczne

metody jakościowe (nieliczbowe) analiz, np. typologie, matryce, analiza treści

Najczęstsze techniki gromadzenia danych

Wywiad kwestionariuszowy

Wywiad telefoniczny (CATI)

Wywiad elektroniczny (CAWI)

Sondaż ad hoc

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)

Zogniskowany wywiad grupowy (tzw. fokus, FGI)

Obserwacja/badania etnograficzne

Badania audytowe (np. typu mystery shopping)

Testy smakowe

Badania dokumentów

Zastosowanie (wybrane przykłady)

Badania segmentacyjne

Badania satysfakcji klientów

Badania klimatu organizacyjnego firmy (np. badania pracowników)

Sondaże opinii i nastrojów społecznych (badania polityczne, konsultacje społeczne)

Badania cen i popytu

Badanie reklamy

Badania produktów (np. testowanie produktów, badania sensoryczne)

Badanie jakości usług

Badanie marki

 

Metody ilościowe

Wywiad kwestionariuszowy bezpośredni (PAPI)

Osobiste wywiady kwestionariuszowe polegają na przeprowadzeniu wywiadu przez ankietera bezpośrednio w rozmowie z respondentem, w jego mieszkaniu bądź w umówionym miejscu. Respondent ma kontakt bezpośredni z ankieterem, poznaje go i ma możliwość obdarzenia go pewnym zaufaniem. Pozwala to na budowę lepszego klimatu do rozmowy, a co za tym idzie, możliwość omówienia takich tematów, których respondent wolałaby unikać w trakcie rozmowy telefonicznej. Zaletą tego wywiadu jest możliwość przeprowadzenia wywiadów nieco dłuższych niż telefoniczne.

Odmianą tych wywiadów są wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI) – jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami przy użyciu przenośnych komputerów (notebook, tablet). Zastosowanie kwestionariuszy elektronicznych umożliwia prezentowanie badanemu materiałów multimedialnych. Ponadto pomijany jest długotrwały etap ręcznego wpisywania odpowiedzi z ankiet do bazy danych (kodowanie), a sam proces ich zbierania trwa znacznie krócej.

Wywiad telefoniczny (CATI)

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) opiera się na połączeniu rozmowy telefonicznej z bezpośrednim wprowadzaniem uzyskiwanych informacji do elektronicznej bazy danych. Specjalnie przeszkolony w tym celu ankieter przeprowadza ze wskazaną osobą wywiad oparty na przygotowanym kwestionariuszu elektronicznym ułatwiającym ankieterowi wprowadzanie odpowiedzi respondenta do bazy danych. Zaletą stosowania tej metody wywiadu telefonicznego jest jej elastyczność, łatwość dostosowania do zmieniających się celów czy pytań badawczych. Dodatkowym plusem CATI jest krótki czas realizacji badania, ponieważ nie jest konieczne ani wprowadzanie danych do systemu, ani czynności związane z fizycznym dotarciem do respondentów.

Wywiad elektroniczny (CAWI)

Wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerem (CAWI) opiera się na kwestionariuszach wywiadu zapewniających całkowitą anonimowość badanym. Wywiad oparty jest na przygotowanym kwestionariuszu elektronicznym umożliwiającym bezpośrednie wprowadzanie odpowiedzi respondenta do bazy danych. Zaletą stosowania tej metody wywiadu telefonicznego jest jej elastyczność, łatwość dostosowania do zmieniających się celów czy pytań badawczych. Dodatkowym plusem CAWI jest skrócenie czasu realizacji badania, ponieważ nie jest konieczne ani wprowadzanie danych do systemu, ani czynności związane z fizycznym dotarciem do respondentów.

Opracowane przez nas narzędzie umożliwia zachowanie anonimowości badanym, przy jednoczesnym umożliwieniu etapowego wypełniania kwestionariusza (przydatne przy obszerniejszych wywiadach).

Sondaż ad hoc

Sondaż – to badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych, których celem jest określenie preferencji ludności. To szczególny sposób badania opinii, postaw, wartości, norm społecznych czy aspiracji, przy pomocy wywiadów z konkretnymi ludźmi. Centralnym elementem badań sondażowych jest standaryzowany kwestionariusz.

Sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik. Stanowi jednak silny wyznacznik trendu. Stosowany jest w wielu dziedzinach, m.in.:

  • w badaniu opinii publicznej
  • w handlu do badania preferencji konsumentów
  • w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy)

Sondaż prawidłowo przeprowadzony powinien uwzględniać różne grupy społeczne, wiekowe i zawodowe.