Menu
Metodologia

Kontrola jakości

Gwarancją jakości pracy zespołu badawczego jest:

 • wprawne stosowanie naukowego warsztatu badawczego, rozbudowywanego przez stały kontakt i współpracę ze środowiskiem naukowym
 • duże doświadczenie w prowadzeniu badań i zarządzaniu projektami badawczymi
 • wysoka kultura osobista badaczy
 • jasny podział zadań i odpowiedzialności członków zespołu badawczego
 • dbałość o skuteczną kontrolę wewnętrzną badania (kontrola pracy na każdym etapie badania)
 • dbałość o skuteczną kontrolę zewnętrzną, uzyskiwaną przez stały kontakt z Zamawiającym, oparty na partnerstwie
 • dbałość o wypracowanie w badaniu użytecznych praktycznie wyników

Metody kontroli:

Kontrola dotycząca organizacji pracy zespołu badawczego:

 • nadzór ten będzie sprawowany przez Koordynatora Badania
 • wewnętrzny nadzór merytoryczny i techniczny nad przebiegiem prac zespołu badawczego
 • jasny podział obowiązków i odpowiedzialności członków zespołu w całym okresie trwania badania
 • stałe monitorowanie postępów w realizacji zadań badawczych

Kontrola dotycząca materiałów badawczych

 • platforma do gromadzenia wszelkich materiałów dokumentujących realizację (dokumentacja zdjęciowa, wprowadzanie na bieżąco zrealizowanych wywiadów, notatek z obserwacji).
 • platforma jest udostępniona Zamawiającemu (możne po wstępne weryfikacji materiałów mieć podgląd na bieżące postępy i wyniki z badania)
 • umożliwienie Zamawiającemu uczestnictwa w realizacji poszczególnych etapów badania,