Menu

Wywiad elektroniczny (CAWI)

Wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerem (CAWI) opiera się na kwestionariuszach wywiadu zapewniających całkowitą anonimowość badanym. Wywiad oparty jest na przygotowanym kwestionariuszu elektronicznym umożliwiającym bezpośrednie wprowadzanie odpowiedzi respondenta do bazy danych. Zaletą stosowania tej metody wywiadu telefonicznego jest jej elastyczność, łatwość dostosowania do zmieniających się celów czy pytań badawczych. Dodatkowym plusem CAWI jest skrócenie czasu realizacji badania, ponieważ nie jest konieczne ani wprowadzanie danych do systemu, ani czynności związane z fizycznym dotarciem do respondentów.

Opracowane przez nas narzędzie umożliwia zachowanie anonimowości badanym, przy jednoczesnym umożliwieniu etapowego wypełniania kwestionariusza (przydatne przy obszerniejszych wywiadach).