Menu

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)

To rozmowa dwóch osób (prowadzący wywiad i respondent) w warunkach umożliwiających badanemu swobodę wypowiedzi. Ma na celu dotarcie do informacji będących celem badania i pogłębienie wiedzy w danym obszarze. Wywiad taki ma strukturę dość swobodną, to znaczy mniej ważne jest sformułowanie konkretnych pytań lub kolejność ich zadawania, a bardziej uzyskanie określonych i pogłębionych informacji. Prowadzenie takiego wywiadu wymaga umiejętności i doświadczenia. Podstawowym sposobem pozyskiwania odpowiedzi jest zadawanie pytań pośrednich i zachęcanie respondentów do swobodnego wypowiadania się.