Menu

Testy smakowe

Szczególny rodzaj badań obserwacyjnych. Badania takie przeprowadza się w specjalnie do tego celu przygotowanych salach w centrach miast w grupach 15-20 osobowych (w Toruniu testy sensoryczne prowadzimy w odpowiednich warunkach we współpracy z Akademią Kulinarną Studio A). Badani wybierani są wedle ściśle określonych kryteriów (np. są konsumentami danego typu produktów). Wielkość grupy badanych waha się od 50 do 100.

Badanie polega na testowaniu produktu i dokonywanie ocen produktów według kryteriów zależnych od potrzeb klienta:

  • metoda ocen porównawczych – polega na porównaniu badanych próbek ze standardem (może to być produkt, który dotąd funkcjonuje na rynku lub jest najbardziej typowy dla danej kategorii produktów),

  • metoda wielokrotnych porównań – w metodzie tej ilościowo określa się np. stopień różnicy danej cechy w odniesieniu do próbki standardowej,

  • metoda kolejności – polega na uszeregowaniu porównywanych próbek według konkretnej cechy, np. słoność,

  • metoda skalowania – polega na ocenie określonej cechy produktu za pomocą skali, w której poddano stopnie natężenia badanej cechy,

Metody pomiaru można ze sobą łączyć, przy zachowaniu zasady, że próbek nie powinno być więcej niż 4-6.