Menu

Badania dokumentów

Analiza treści dokumentów jest często wykorzystywana jako metoda wspomagająca, weryfikująca ustalenia czynione za pomocą innych metod badawczych. Możliwe jest dokonywanie tzw. analiz weryfikacyjnych celem redukcji zagrożenia jednostronnością uzyskanych danych oraz jednostkowych źródeł błędów (realnych w przypadku badania ankietowego i wywiadów). Uzyskuje się wówczas gwarancję wielowymiarowości oglądu problemów badawczych.

Może przybierać formę pogłębionych i bardzo szczegółowych studiów z wykorzystaniem m.in. takich metod jak:

Analiza z wykorzystaniem matryc przystawalności – służy do oceny wzajemnych zależności oraz wzajemnego oddziaływania podejmowanych działań. Za pomocą tej metody można określić, które z poszczególnych kategorii działań uzupełniają się wzajemnie, a które pozostają w konflikcie. Przedmiotem analizy będzie sprawdzenie czy realizacja poszczególnych działań i osi priorytetowych działa: wzmacniająco, osłabiająco, lub nie ma wpływu na wzmocnienie lub osłabienie efektów działań. Narzędzie to pozwala na uzyskanie informacji o trafności realizowanych działań.

Metoda macierzy wpływu jest metodą jakościowego szacowania wpływu przyczynowo-skutkowego różnych czynników (realizowanych działań) na zespół parametrów (kryteriów oceny wpływu), charakteryzujących stan badanego środowiska (poszczególne sfery). Metoda ta ma zastosowanie przede wszystkim do próby oszacowania skuteczności i użyteczności realizowanych działań i osiąganych wyników.